pedaleur-logo-blauw-kantlijn

Huishoudelijk Reglement

(vastgesteld tijdens Algemene Leden Vergadering dd 23 nov 2018).

 

Begrippen:

Vereniging: R&TC de Pedaleur – Oirschot

Reglement: het huishoudelijke reglement van de vereniging

Statuten: de statuten van de vereniging

Doel van het reglement

De wet verplicht niet tot het hebben van een Huishoudelijk of Algemeen reglement. R&TC de Pedaleur heeft niettemin eerder bij meerderheid ervoor gekozen om een huishoudelijk reglement op te stellen en te hanteren. Het reglement kan uitsluitend tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering worden vastgesteld en gewijzigd bij gewone meerderheid. Ieder aanwezig lid tijdens de vergadering heeft daartoe één stem. Niet aanwezige leden hebben geen stemrecht.

In het reglement kunnen bepalingen worden opgenomen waarvan het niet nodig is om deze in de statuten op te nemen en biedt op deze wijze flexibiliteit ten aanzien van het functioneren van de vereniging. Het reglement zal geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de wet, noch met de statuten. Besluiten in strijd met dit huishoudelijk reglement zijn vernietigbaar.

Dit huishoudelijk reglement geeft in het kort weer welke rechten en verplichtingen er zijn voor leden en bestuur. Het huishoudelijk reglement is voor alle leden beschikbaar op de website van de R&TC de Pedaleur.

Statuten:

De laatst gewijzigde versie van de statuten van “R&TC de Pedaleur”, opgemaakt door notaris Peters te Oirschot, is gedateerd 17 november 1980. De statuten zijn beschikbaar op de website van de vereniging onder “Mijn Pedaleur”. Aanmelden met een actuele gebruikersnaam en wachtwoord is hiervoor verplicht.

Algemene Leden Vergadering:

Jaarlijks organiseert het bestuur een Algemene Leden Vergadering (ALV) waarbij alle leden worden uitgenodigd. Deelname hieraan is niet verplicht.

Tijdens de ALV worden de leden geïnformeerd over de gang van zaken van het afgelopen verenigingsjaar door bestuur en commissies. Tijdens deze vergadering zal ook de penningmeester verantwoording afleggen over de financiële situatie van de vereniging; bijgestaan door een kascontrole commissie. Ook zullen de plannen voor het komende verenigingsjaar worden ontplooid door bestuur en commissies.

Alleen tijdens de ALV kunnen door de vergadering bij gewone meerderheid besluiten worden genomen omtrent het huishoudelijk reglement, de formatie van het bestuur, de hoogte van de contributiegelden en andere besluiten van zwaarwegend belang voor de vereniging. Leden die niet aanwezig zijn bij deze vergadering hebben geen stemrecht en geen recht op herroepbaarheid van genomen besluiten.

Leden

Aanmelding lidmaatschap:

Het aanmelden als lid dient te geschieden door middel van het invullen van het daartoe bestemde aanmeldingsformulier (“Lid worden”) op de website van onze vereniging. Daarbij worden de naam, het adres, de postcode en woonplaats, telefoonnummer, de geboortedatum en email adres ingevuld door het nieuwe lid.

Tevens dient een machtigingsformulier voor automatische incasso van de verschuldigde contributie te worden ingevuld en ondertekend. Dit zal na aanmelding worden toegezonden door de penningmeester van de vereniging.

Naast lid worden van de vereniging “R&TC de Pedaleur” biedt de vereniging de mogelijkheid lid te worden van de Nederlandse Toer en Fiets Unie (NTFU). De diensten welke de NTFU aanbiedt en de voordelen voor de NTFU ledenpas-houder kunnen worden ingezien op de webpagina van NTFU (www.ntfu.nl). Door het lidmaatschap van De Pedaleur te combineren met dat van NTFU ontvangt u een reductie op de totale lidmaatschapskosten.

Opzegging lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap geschiedt door gebruikmaking van het afmeldformulier dat beschikbaar is op de website van de vereniging ("Mijn Pedaleur/Opzeggen Lidmaatschap") De opzegging kan op ieder moment plaatsvinden met inachtneming van het volgende:

 • Het lidmaatschap blijft van kracht tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar waarin de opzegging plaatsvond;
 • Opzegging geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 4 weken conform art. 19 lid 2 van de statuten.

De ledenadministratie bevestigt de opzegging binnen 8 dagen na ontvangst.

Wijziging ledengegevens:

Wijzigingen van adres, emailadres en telefoonnummer moet het lid zelf uitvoeren op de daarvoor bestemde pagina van de website van de vereniging ("Mijn Pedaleur"). Het niet tijdig en accuraat bijhouden van uw persoonlijke gegevens kan leiden tot het niet (tijdig) ontvangen van relevante informatie. Eventuele schade ontstaan door incomplete of foutieve persoonlijke gegevens kunnen niet worden verhaald op de vereniging. 

Ledenbestand

De ledenlijst wordt actueel gehouden door middel van een extern beheerd administratiesysteem, genaamd: e-Captain. De vereniging heeft een contract en verwerkersovereenkomst gesloten met deze partij waaronder de geheimhouding, integriteit en betrouwbaarheid van ledengegevens wordt geborgd.

Waarborging privacy 

De vereniging verplicht zich in het kader van de wet Algemene Verordening persoonsGegevens tot het verwerken en beschermen van persoonlijke gegevens die door haar leden zijn verstrekt conform het Privacy Beleid. Dit Privacy Beleid is beschikbaar op de website van onze vereniging (“Privacy”).

Bestuur & commissies

Samenstelling bestuur:

Het bestuur bestaat te allen tijde uit minimaal drie leden. De taak van het bestuur is om de dagelijkse gang van zaken van de vereniging uit te voeren, beslissingen te nemen en activiteiten te ondernemen ten behoeve van de leden. Bestuurswijzigingen kunnen alleen plaatsvinden tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, waarvoor een gewone meerderheid van de aanwezigen voldoende is.

Commissies:

Het bestuur wordt bijgestaan door commissies; een groep leden die voor de uitvoering van een bepaald aspect van de verenigingsactiviteiten zorg draagt. Hoewel de commissies door het bestuur gemandateerd worden blijft de eindverantwoordelijkheid altijd bij het bestuur. Het bestuur blijft te allen tijde gerechtigd om beslissingen van commissies te herroepen. 

De vereniging beschikt over een toercommissie, een veldritcommissie, een evenementencommissie, een woensdagmiddagcommissie en een vernieuwingscommissie. In iedere commissie heeft minstens één lid van het bestuur zitting zonder stemrecht.

Jaarlijks wordt in overleg tussen alle commissies en bestuur de kalender voor het komend jaar samengesteld. Tijdens de voorjaarsvergadering wordt de kalender voor betreffend jaar gepresenteerd aan de leden van de vereniging.

Toercommissie (TC) 

De leden van de toercommissie verzorgen toertochten van ca. 3 uur voor leden op de zondagen, en ca. 2 uur op de donderdagavonden (seizoensgebonden). Zij hebben tijdens de toertochten van de vereniging een leidende functie over de deelnemers aangaande routebepaling, veiligheidsaspecten en ordelijk verloop van de betreffende tocht. Op de zondagen kan worden gekozen voor een groep met een richtsnelheid van 32, 30 of 25 km per uur.

Woensdagmiddagcommissie (WMC)

De woensdagmiddagcommissie verzorgt toertochten van ca. 2 uur voor leden op de woensdagen en de commissieleden hebben daarbij eenzelfde functie als de toercommissieleden (TC).

Veldtoercommissie (VTC)

De veldritcommissie is belast met het organiseren van de MTB activiteiten welke soms ook voor niet-leden toegankelijk zijn.

Evenementencommissie (EC)

De evenementencommissie organiseert evenementen welke op de een of andere wijze te maken hebben met de fietssport. Dergelijke evenementen kunnen besloten zijn, waarbij er uitsluitend kan worden deelgenomen door leden van onze vereniging (zoals de clubkampioenschappen) of waaraan ook niet-leden kunnen deelnemen (Dikke Banden Race of een andere "open" evenement). De evenementen commissie verzorgt ook andere evenementen voor de vereniging (zoals de sportquiz etc.)

EHBO
Binnen de vereniging zijn een aantal leden opgeleid tot EHBO-er. De vereniging vergoedt het lidmaatschap van de EHBO onder de voorwaarde dat deze leden beschikbaar zijn voor EHBO inzet tijdens de door de vereniging georganiseerde activiteiten. Voor deze activiteiten wordt door de EHBO-commissie een jaarplanning opgesteld. De vereniging is te allen tijde verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van voldoende en afdoende materialen om adequate hulp bij ongelukken en incidenten te kunnen verlenen en dat deze beschikbaar zijn tijdens georganiseerde evenementen en tochten.

Contributie

Lidmaatschapskosten

De jaarlijkse kosten van het lidmaatschap van de vereniging worden tijdens de Algemene Leden Vergadering jaarlijks opnieuw vastgesteld. Het bestuur zal daarvoor een voorstel doen. Het besluit om de lidmaatschapskosten te wijzigen wordt bij gewone meerderheid tijdens de vergadering genomen.

Contributie bestuursleden

De bestuursleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Bestuursleden maken uit hoofde van hun functie meer kosten welke niet gedeclareerd worden. Min of meer ter compensatie hiervan betalen zij geen contributie. 

Nederlandse Toer en Fiets Unie (NTFU)

De vereniging is lid van de NTFU. Hierdoor is aansprakelijkheid aan derden verzekerd voor door de vereniging georganiseerde fietsevenementen. Het is geen verzekering voor persoonlijke schade van onze leden. Hiervoor kunnen zij een eigen verzekering afsluiten.

Het staat een lid vrij om het lidmaatschap van de vereniging te combineren met het lidmaatschap van NTFU. Dat kan een financieel voordeel opleveren. Het lid is echter zélf verantwoordelijk voor directe communicatie met NTFU in geval van schadeclaims of iets dergelijks. De vereniging zal wel (voor zover mogelijk) het lid daarbij ondersteunen.

Clubkleding

Verplicht dragen clubkleding en clubvalhelm:

Tijdens het toeren op de door R&TC De Pedaleur georganiseerde toertochten zoals aangegeven op de toerkalender is het dragen van clubkleding en valhelm verplicht. Voor beiden geldt een uniformiteit conform onderstaande uitgangspunten. Het niet voldoen aan de eisen van de clubkleding kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de betreffende rit. Dit ter beoordeling van de voorrijder van dat moment.

Helm:

De helm heeft een lichtgrijze kleur en is goedgekeurd voor gebruik. In verband met de betrouwbaarheid van de helm geldt daarom een maximale gebruiksduur van 5 jaren.

Kleding:

De standaard clubkleding wordt gekenmerkt door blauwe shirts waarop zwarte, witte en gele banden zijn aangebracht. De kleding is niet voorzien van reclame-uitingen van bedrijven; slechts de naam van onze vereniging is op de kleding vermeld. Dit geldt eveneens voor de koersbroek. Andere kleding mag (tijdelijk) en slechts in geval van overmacht worden gebruikt.

kelding

Overgangsperiode:

Door de recente omwisseling van clubkleding is een overgangsregeling getroffen welke als volgt wordt toegepast:

Jaar

Kleding met logo

(FORD, Peugeot)

Kleding zonder logo

Nieuw tenue

2018

X

X

X

2019

-

X

X

2020

-

X

X

2021

-

X

X

2022

-

X

X

2023

-

-

X

2024

-

-

X

(Noot: 'X' is toegestaan)

Aanschaf kleding en valhelm:

Alle leden kunnen clubkleding en helmen aanschaffen bij een door de vereniging aangewezen dealer. Deze dealer heeft in het algemeen voldoende artikelen van alle voorkomende maten op voorraad. Het kan voorkomen dat er onvoldoende kleding op voorraad is; in zulk geval kan het voorkomen dat het lid in afwijkende kleding moet fietsen. Het lid dient dit bij aanvang van de rit te melden bij de voorrijder. 

Koersen

Toerprogramma:

De vereniging richt zich op de recreatieve wielersport door het organiseren van toertochten op de weg en in het veld; voornamelijk op zondagochtenden.

Naast een aantal langere toertochten op de weg, welke uitsluitend zijn bestemd voor leden van de vereniging, wordt er doorgaans op zondagochtend getoerd van 9.00 uur tot 11.00 uur.

De standaard (richt-) snelheid is tussen de 28 en 30 km/uur. Naast deze snelheid is het mogelijk om mee te rijden met de groep met een (richt-) snelheid van 25 km/uur. Tijdens de langere tochten is het tevens mogelijk om mee te rijden met een snellere groep met een hogere snelheid dan 30 km/uur.

Tijdens deze tochten wordt er in ieder geval een volgauto beschikbaar gesteld voor het volgen van de groep rijders van 30 km/uur. De volgauto kan assisteren bij onvoorziene mankementen aan de fiets of verzorging van rijders indien nodig. Het uitgangspunt hierbij is dat de betreffende rijder bij aanvang van de tocht beschikt over deugdelijk en veilig materiaal. Geleende onderdelen/materialen dienen terugbezorgd te worden bij de beheerder van de volgauto.

Tevens wordt er vanaf medio april tot medio september op de donderdagavond getoerd van 18.45 uur tot 20.45 uur met een (maximum) snelheid tussen de 25 en 28 km/uur (zonder volgauto).

Op woensdagen wordt getoerd met een snelheid als op donderdagavond.

Veldtoerprogramma:

De VTC organiseert niet vooraf  

Gastrijders:

Om kennis te kunnen maken de vereniging bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan georganiseerde tochten zonder lidmaatschap, onder voorwaarde:

 • Gastrijders zijn toegestaan met het oogmerk om mogelijk lid te worden van de vereniging;
 • Een ‘gastheer’/’gastvrouw’ is degene die een gastrijder aanmeldt; (verder aan te duiden als gastheer);
 • Gastrijders rijden altijd onder begeleiding van een gastheer;
 • De gastheer stelt de gastrijder van tevoren op de hoogte van de ‘spelregels’ voort het fietsen in de groep;
 • De gastheer stelt voor aanvang van de rit de voorrijder op de hoogte van de aanwezigheid van een gastrijder;
 • De gastheer rijdt direct naast/voor/achter de gastrijder gedurende de gehele rit;
 • Indien een kandidaat zich aanmeldt via een ander kanaal (website) dan wijst de TC een gastheer voor de betreffende gast toe.
 • Gastrijders mogen slechts aan een beperkt aantal ritten deelnemen;
 • Gastrijders mogen niet deelnemen aan georganiseerde lange tochten (maandelijks, meerdaagse);
 • Per groep (max. 20 rijders) mogen er maximaal 2 gasten meefietsen (ivm veiligheid binnen/buiten de groep).

Gedrag en veiligheid

De vereniging heeft veiligheid voor eigen rijders en andere weggebruikers hoog in het vaandel. Daarom worden onze voorrijders getraind om alle veiligheidsaspecten van het koersen met een groep op de weg te handhaven. Zij zijn daarom ook de ‘leiders van het peloton’, waarnaar de andere rijders zich dienen te schikken.

De Pedaleur is groot van omvang en staat daarom nadrukkelijk in onze omgeving en maatschappij. Daarom is te allen tijde correct gedrag jegens elkaar en andere weggebruikers van groot belang. Wij dienen ons hoffelijk en beleefd te gedragen naar onze medeweggebruikers; met name naar jongere en oudere medeweggebruikers. Overtredingen daartegen worden door de vereniging niet geaccepteerd en kan leiden tot uitsluiting van deelname aan georganiseerde ritten voor korte of langere tijd of in het uiterste geval zelfs leiden tot royering van het lid.

Je kunt deze tekst ook downloaden.